Algemene voorwaarden – Jungle Meubelen VOF

Artikel 1 – De organisatie

1.1 Jungle Meubelen gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosterbrinkweg 2 A te (3774 BW) Kootwijkerbroek. KvK: 82239533.

Artikel 2 – Definities

2.1 De verkoper: Jungle meubelen VOF

2.2 Consument: de koper, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs-, ambachts-, handels- of beroepsactiviteit;

2.2 Partijen: Jungle Meubelen VOF en de consument gezamenlijk;

2.3 Producten: onbehandelde handgemaakte producten van Indonesisch hardhout, teak en suar (raintree);

2.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die tussen de verkoper en consument gesloten wordt in het kader een (georganiseerd) systeem voor verkoop op afstand van producten en bijhorende diensten waarbij de verkoper gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen partijen;

2.5 Bestelling van de consument: het door de consument langs elektronische weg aanvaarden van het aanbod van de verkoper geplaatst op de web-omgeving waarbij de consument het gehele bestel- en betaalproces op de web-omgeving van de verkoper heeft doorlopen

2.5 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat partijen in staat stelt informatie, welke aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan zodat deze informatie in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode afgestemd op het doel van de informatie en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

2.5 Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Artikel 3 toepasselijkheid

3.1 Op elk aanbod van de verkoper alsook op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de verkoper en de consument zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

3.2 De algemene voorwaarden worden, voordat de overeenkomst gesloten wordt, aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn dan zal de verkoper, voordat de overeenkomst gesloten wordt, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden voor de consument zijn in te zien en zullen op verzoek van de consument (kosteloos) aan de consument worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch met de consument wordt gesloten kan, in afwijking met artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden, de verkoper de algemene voorwaarden, voordat de overeenkomst wordt gesloten, langs elektronische weg ter beschikking stellen aan de consument. De algemene voorwaarden worden in dat geval op zodanige wijze ter beschikking gesteld dat de consument deze op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn dan zal de verkoper, voordat de overeenkomst gesloten wordt, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden voor de consument zijn in te zien en op verzoek van de consument (kosteloos) aan de consument worden toegezonden.

Artikel 4 – Aanbod en (koop) overeenkomst op afstand

4.1 Alle aanbiedingen van de verkoper, zowel mondeling als op schrift tot stand gekomen, zijn vrijblijvend en gelden tot verstrekking van de bij het aanbod behorende termijn. Indien er geen termijn tot stand is gekomen is het aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Indien er sprake is van een bepaalde (afwijkende) geldigheidsduur van het aanbod zal de verkoper dit nadrukkelijk in het aanbod vermelden.

4.2 Het aanbod omvat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten die voldoende details geeft om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken.

4.3 Bij elk aanbod geldt dat indien de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen om het product weer te geven, deze afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product in verband met de aard en eigenschappen van het natuurlijk materiaal van de aangeboden producten.

4.4 Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

4.5 Overeenkomsten komen tot stand door een aanbod van de verkoper en de aanvaarding van dat aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij in het aanbod en/of de overeenkomst gestelde voorwaarden.

4.6 Langs elektronische weg aanvaardt de consument het aanbod van de verkoper door het bestel- en betaalproces op de web-omgeving van de verkoper in zijn geheel te doorlopen. De verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling van de consument langs elektronische weg.

4.7 De verkoper neemt de passende (technische) veiligheidsmaatregelen in acht voor de overdracht van data van de consument op de web-omgeving.

4.8 De verkoper kan een aanvaarding van het aanbod / de bestelling van de consument en/of het tot stand komen van een overeenkomst met de consument weigeren of bijzondere voorwaarden hieraan verbinden indien uit eerdere ervaring met dezelfde consument blijkt dat de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of heeft voldaan.

Artikel 4 – Product

4.1 Alle producten zijn, behoudens anders luidende individueel met de consument gemaakte afspraken, handgemaakt van onbehandeld hout. Dit brengt met zich mee dat de producten, door de aard en bijhorende natuurlijke eigenschappen van de producten, kunnen gaan werken en zich aanpassen naar het klimaat waaraan de producten worden blootgesteld.

4.2 Afhankelijk van het klimaat (droge of vochtige ruimtes) kan het product kleurverschillen, krimpscheuren, barsten en/of scheuren gaan vertonen. Deze eigenschappen behoren bij het natuurlijk materiaal van de door de verkoper aangeboden producten en is afhankelijk van het klimaat waaraan het product wordt blootgesteld. De verkoper kan hier derhalve geen garantie op geven.

4.3 De producten aangeboden op de web-omgeving van de verkoper kunnen door de aard en eigenschappen zoals genoemd in de voorgaande leden van dit artikel in kleur en maatvoering verschillen van de afbeeldingen op de web-omgeving van verkoper.

4.4 De producten worden allemaal onbehandeld geleverd. Tenzij anders besproken met de consument.

De verkoper kan geen garantie geven op producten die door de consument zelf behandeld zijn.

Artikel 5 – Prijs

5.1 Behoudens prijswijzigingen in de btw-tarieven worden de prijzen van de aangeboden producten gedurende een in het aanbod vermelde geldigheidsduur voor aanvaarding van de aankoop van deze producten niet verhoogd.

5.2 De in het aanbod genoemde prijzen van de producten van de verkoper zijn inclusief btw.

Artikel 6 – Levering

6.1 Bij de uitvoering van levering en het in ontvangst nemen van de bestelling van de consument, neemt de verkoper de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht die van hem mag en kan worden verwacht.

6.2 Het adres dat de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling geldt als plaats van levering van het product. Indien de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt het product bij de verkoper op te halen geldt als plaats van levering het kantoor van de verkoper aan de Oosterbrinkweg 2 A te (3774 BW) Kootwijkerbroek.

6.3 Tenzij de verkoper met de consument een andere levertermijn is overeengekomen vindt levering van de producten plaats op een zo kort mogelijke termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst van de bestelling door de verkoper aan de consument behoudens eventuele vertraging opgelopen binnen de externe post- en pakketdienst die de verkoper gebruikt voor de levering van de producten.

6.4 Indien levering van de producten vertraging ondervindt en/of de levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd dan ontvangt de consument uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bevestiging van bestelling hierover bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5 Op de verkoper rust het risico van beschadiging of vermissing van de producten tot het moment van levering van de producten aan de consument op de door de consument kenbaar gemaakte plaats van levering behoudens de uitzondering genoemd in de tweede zinsnede van lid 2 van dit artikel en tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.6. In het geval er sprake is een situatie als genoemd in de tweede zinsnede van lid 2 van dit artikel rust het risico bij de verkoper tot aan het moment van overhandiging van het product aan de consument of aan een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger van de consument. Overhandiging moet hier worden gelezen als het feitelijk overhandigen van het product door de verkoper in de handen van de consument of het oppakken van het product door de consument bij de verkoper dan wel het leveren van het product tot aan een daartoe bestemd voertuig van de consument. De verkoper is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het product ontstaan tijdens het inladen van de producten in een daarvoor bestemd voertuig van de consument behoudens het geval van opzet en/of grove schuld zijdes de verkoper.

Artikel 7- Betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen is de consument verplicht direct bij het voltooien van het bestel- en betaalproces op de web-omgeving van de verkoper, de op hem rustende betalingsverplichting aan de verkoper te voldoen.

7.2 Op de consument rust de verplichting onjuistheden in de door de consument verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de verkoper mede te delen.

7.3 Indien de consument niet of niet tijdig voldoet aan de op hem/haar rustende betalingsverplichting na het verstrijken van de bij het aanbod geldende betalingstermijn stuurt de verkoper de consument een herinnering/aanmaning om binnen 14 dagen alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien de consument in gebreke blijft aan de betalingsverplichting binnen de in de herinnering/aanmaning gestelde termijn te voldoen is de consument over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening te brengen conform de staffel behorende bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit.

Artikel 8 – Herroeping en bedenktermijn

8.1 De consument heeft het recht om binnen de bedenktermijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst gesloten tussen partijen te ontbinden en de aangekochte producten aan de verkoper te retourneren. De consument krijgt in dat geval de volledige aankoopprijs inclusief de eventueel betaalde verzendkosten voor verzending van het product aan de consument door de verkoper terug binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de verkoper.

8.2 Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals benoemd in het voorgaande lid van dit artikel meldt de consument dit aan de verkoper binnen de bedenktermijn door middel van het model formulier voor herroeping zoals aangehecht aan deze algemene voorwaarden onder bijlage 1, welke tevens kan worden gedownload op de web-omgeving van de verkoper, of op andere ondubbelzinnige wijze. De consument ontvangt een bevestiging van ontvangst van het beroep op het herroepingsrecht zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, van de verkoper

8.3 Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, zendt de consument het product terug of overhandigt hij/zij het product aan de verkoper zo snel als mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de bedenktermijn. De gemaakte retourkosten, dient de consument zelf te betalen.

8.4 De bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument de producten van de verkoper heeft ontvangen dan wel in ontvangst heeft genomen. In het geval van meerdere producten in één bestelling vangt de termijn aan op de dag dat de consument het laatste product heeft ontvangen dan wel in ontvangst heeft genomen.

8.5 De consument draagt het risico en de bewijslast voor tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht en draagt zelf de kosten voor het retourneren van de producten aan de verkoper.

8.6 De consument zendt de producten inclusief alle toebehoren in originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking retour aan de verkoper conform de door verkoper gegeven redelijke instructies.

8.7 De consument heeft de plicht gedurende de bedenktermijn zorgvuldig om te gaan met de producten van de verkoper en zal dit gebruiken en controleren zoals de consument dit in een winkel zou mogen / kunnen doen.

8.8 De consument is aansprakelijk voor mogelijke waardevermindering van het product indien de waardevermindering het gevolg is van een handelswijze buiten het gestelde in lid 4 van dit artikel om.

8.9 In het geval de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8.10 Uitgesloten van het recht van herroeping zoals benoemd in het eerste lid van dit artikel zijn niet geprefabriceerde producten die volgens specificaties van de consument en op basis van een keuze van de consument zijn vervaardigd en/of die duidelijk voor een specifiek individu zijn bestemd.

8.11 Het recht van herroeping vervalt zodra het artikel zakelijk aangekocht is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

9.1 De verkoper behoudt zich het eigendom van de aan de consument geleverde producten door de verkoper voor tot het moment waarop de consument alle aan de verkoper verschuldigde betalingen heeft voldaan. Pas na volledige betaling van de aan de verkoper verschuldigde bedragen gaat het eigendom van de producten over op de consument.

9.2 De verkoper kan de voor de consument bestemde producten die nog niet aan de consument zijn geleverd onder zich houden indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een (opeisbare betalings-) verplichting zijdes de consument. De redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht door de verkoper komen voor rekening van de consument.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 De verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien er sprake is van een overmachtssituatie en hij tot nakoming gehinderd wordt als gevolg van deze omstandigheid/situatie die niet aan hem is te wijten en/of kan worden verweten, zonder zijn wil is ingetreden en nakoming van zijn verplichtingen derhalve in redelijkheid niet van de verkoper kan worden verlangd.

10.2 Onder overmacht wordt, naast al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder andere doch niet uitsluitend, verstaan:
– alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien waarop de 
  verkoper geen invloed kan uitoefenen met als gevolg dat de verkoper niet in
  staat is zijn verplichtingen na te komen;

– ziekte;

– noodtoestand (o.a. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, opstanden, rellen,   
  terrorisme, natuurrampen);

– wanprestaties derden;
– storingen in energie, internet, computer, telecom, computer virussen en
  aanverwante storingen;
– staking, transport-, toeleveringsproblematiek;
– (gewijzigde) overheidsmaatregelen;
– natuurrampen, brand, overstroming, slechte weersomstandigheden.

10.3 Indien er sprake is van overmacht dan zal de verkoper de consument hiervan op de hoogte stellen. De verplichtingen van de verkoper worden in dat geval opgeschort zolang de overmachtssituatie zich voordoet en gedurende de nasleep van de overmachtssituatie. Indien deze situatie zich langer dan 30 dagen voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk middels aangetekend schrijven, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.4 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de consument als gevolg van de overmachtssituatie mogelijk lijdt en geen schadevergoeding of soortgelijke vergoeding aan de consument in het geval van overmacht  verschuldigd.

Artikel 11 – Ontbinding van de overeenkomst

11.1 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van de verkoper heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij deze tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

11.2 In het geval de nakoming van de overeenkomst door de verkoper niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is dan kan de ontbinding pas plaatsvinden indien de verkoper in verzuim is.

11.3 Indien er sprake is van verzuim aan de zijde van de consument, de consument zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt en/of de verkoper kennis heeft genomen dat er omstandigheden bestaan die hem gronden geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen dan heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden en van de consument een schadevergoeding te vorderen indien de verkoper hierdoor schade lijdt.

11.4 De consument wordt geacht in verzuim te zijn indien de consument enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt alsook de consument binnen de door de verkoper gestelde redelijke termijn voor nakoming middels schriftelijke aanmaning zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 12 – Aansprakelijkheden

12.1 De verkoper is enkel aansprakelijk voor schade voor zover die schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid.

12.2 Indien de verkoper aansprakelijk is voor enige schade dan is hij slechts aansprakelijk voor de directe schade die verband houdt met – of voortvloeit uit de overeenkomst tussen partijen.

12.3 De totale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de tussen partijen bedongen verkoopprijs exclusief BTW voortvloeiende uit de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft of een gedeelte hiervan.

12.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen in producten zoals genoemd in de leden van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

12.4 De door de verkoper gebruikte omschrijvingen en afbeeldingen op de web-omgeving van de verkoper zijn slechts ter indicatie en kunnen geen aanleiding geven voor vaststelling van aansprakelijkheid dan wel schadevergoeding dan wel reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst dan wel recht geven op opschorting van de verplichtingen van de consument jegens de verkoper.

Artikel 13 Reclames

13.1 De consument dient klachten over de producten direct doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de producten bij de verkoper in. Indien er 7 dagen zijn verstreken kan er niet gerechtvaardigd meer worden gereclameerd, tenzij er sprake is van een (verborgen) gebrek die na tijdige controle voor de consument niet waarneembaar was.

13.2 Indien er sprake is van een (verborgen) gebrek zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel van de algemene voorwaarden dan dient de consument direct doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van het ( verborgen) gebrek, de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 14 – Wijziging algemene voorwaarden / nietigheid en vernietiging / geschillen

14.1 De verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te vullen dan wel te wijzigen.

14.2 Enkel in het geval er sprake is van een wezenlijke wijziging waardoor de kern van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden veranderd heeft de consument het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

14.3 Indien er sprake is van een nietige of vernietigbare bepaling in deze algemene voorwaarden tast dat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan en zal worden vervangen door een bepaling die naar aard en inhoud gelijk zal zijn aan de bedoeling van partijen tijdens het sluiten van de overeenkomst en de geest van de deze algemene voorwaarden.

14.4 Indien er over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onduidelijkheid bestaat dan dient/ dienen de bepalingen zoveel als mogelijk worden uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

BIJLAGE 1

Download HIER het modelformulier voor herroeping.

Heeft u vragen of wilt u onze algemene voorwaarden als PDF-document ontvangen? Mail naar info@junglemeubelen.nl!